Munch Museum lobby smallerLocated in Oslo, Norway, the Munch Museum will open in 2020 and will establish a new home for more than half of Edvard Munch's paintings and most of his printed images. 

They are currently seeking a contractor for the provision of suspension display systems for monitors, shelves, and paintings. The estimated contract value is unspecified.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

Nasjonal kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)Navn og adresser
Oslo kommune v/ Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
915 705 243
Pb.1514 Vika
Oslo
0117
NO
Kontaktperson: Helene Finckenhagen Dinesen
Telefon: +47 41573108
E-post: helene.f.dinesen@kid.oslo.kommune.no
NUTS-kode: NO011 - Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og
Nettsted Kjøperprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/309709

I.3)Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221608&B=OSLO
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221608&B=OSLO
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til adressen ovenfor

Del II: Kontrakten

II.1)Anskaffelsens omfang
II.1.1)Tittel M052 Oppbevaringssystemer i malerimagasiner til nytt Munchmuseum
Referansenummer: M052
II.1.2)Hoved-CPV-kode
63120000 - Lager og lagringstjenester
II.1.3)Type kontrakt
Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)Kort beskrivelse
For oppbevaring av museets samling planlegges det anskaffelse av opphengningssystemer for malerier på skjermer, samt reoler, hyllesystemer og skuffer til opphengning / lagring av malerier på rull, malerier, skulpturer, LITO-stener, malingstuber, kasser og inventar.
II.1.6)Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Tilleggs-CPV-kode(r)
42965100 - Lagerstyringssystem
45212313 - Byggearbeid i forbindelse med Museum
45212320 - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med bygninger for kunstneriske aktiviteter
92521000 - Museumstjenester
II.2.3)Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO011 - Oslo
Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
II.2.4)Beskrivelse av anskaffelsen
For oppbevaring av museets samling planlegges det anskaffelse av opphengningssystemer for malerier på skjermer, samt reoler, hyllesystemer og skuffer til opphengning / lagring av malerier på rull, malerier, skulpturer, LITO-stener, malingstuber, kasser og inventar.
II.2.5)Tildelingskriterier
Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
II.2.7)Kontraktens varighet
Start: 05.01.2019 / Slutt: 15.11.2019

Del III: Kvalifikasjonskrav og kontraktsvilkår

III.1)Kvalifikasjonskrav
Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav: Krav
• Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak
Dokumentasjonskrav
• Norske selskaper: Firmaattest.
• Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.
Krav
• Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget.
Dokumentasjonskrav
• Virksomhetens tre siste årsregnskap eller utdrag fra disse dersom publisering av årsregnskap er påkrevd i staten hvor leverandøren er etablert
og
• Kredittvurderinger, ikke eldre enn 6 mnd. (Byggherren forbeholder seg retten til å hente inn egne kredittvurdering)
Oppdragsgiver vil under dette punktet vurdere omsetning, årsresultat samt nøkkeltall i balansen.
Krav
• Leverandøren skal ha erfaring fra minimum 3 tilsvarende oppdrag.
• Med tilsvarende oppdrag menes prosjekter med tilsvarende kompleksitet
Dokumentasjonskrav
• Leverandøren skal vedlegge en liste over de mest relevante leveransene de siste 5 år.
Herunder opplysninger om verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post).
Referanser vil kun bli kontaktet ved behov.
Listen skal inneholde en kort beskrivelse av 3 relevante referanseoppdrag de siste 5 år, med overføringsverdi, inkludert angivelse av kontaktpersoner. Det kan bli innhentet referanser/attest på oppgitte referanseoppdrag.
På ca. en A4-side skal det for hvert referanseprosjekt opplyses om følgende:
• Prosjektets navn og størrelse i m2 og kostnad
• Type prosjekt/bygg
• Navn på oppdragsgiver med referanseperson som kan kontaktes
• Oppdragets innhold
• Oppdragets kontraktssum eks.mva
• Oppstartstidspunkt og ferdigstillelsestidspunkt
Krav
• Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres.
Dokumentasjonskrav
• Redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikringssystem/- styringssystem eller kopi av systemsertifikat eller tilsvarende dokumentasjon.
Krav
• Bemanningen for oppdraget skal ha den nødvendige kompetanse for å gjennomføre oppdraget.
Dokumentasjonskrav
• Prosjektleders CV med beskrivelse av formell utdannelse, arbeidserfaring og relevante referanseprosjekt.
• Beskrivelse av leverandørens tekniske personell samt oversikt over øvrige nøkkelpersonell med beskrivelse av roller og erfaring. I tillegg til en beskrivelse, skal det det utarbeides et organisasjonskart som viser nøkkelpersonellets plassering i planlagt organisasjon for dette oppdraget.
III.2)Kontraktsvilkår
III.2.2)Vilkår knyttet til gjennomføring av kontrakten
Viser til konkurransegrunnlaget punkt 1.4.2 Kontraktsbestemmelser og vedlagte kontrakt.
«M052 Oppbevaringssystemer i malerimagasin» gjennomføres som totalentreprise iht. Norsk Standard NS8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, tilpasset Oslo kommunes særbestemmelser.
Viser til konkurransegrunnlagets punkt 1.4.3 Vedlikeholds- og serviceavtale;
Viser til Bilag B1 punkt 16. Det er mulig at avtalene vil være gjenstand for forhandlinger. Avtalene skal inngås med Munchmuseet.

Del IV: Prosedyre
IV.1)Beskrivelse
IV.1.2)Type konkurranse
Åpen tilbudskonkurranse
IV.1.6)Informasjon om hvorvidt det er planlagt dialog eller ikke i tilbudskonkurransen
Konkurransegrunnlaget punkt 4;
Dialog i konkurransen
Oppdragsgiver planlegger å ha dialog med en eller flere leverandører.
Dialogen vil bestå av forhandlinger om tilbudet. Slike forhandlinger kan forløpe i flere faser og oppdragsgiver kan redusere det antall tilbud som det skal forhandles om. Reduksjon vil skje på bakgrunn av de oppgitte tildelingskriterier. En første reduksjon på bakgrunn av tildelingskriteriene kan skje i forkant av forhandlingene.
Det vil bli ført referat fra dialogen. Reviderte tilbud må inngis skriftlig i KGV.
IV.2)Administrativ informasjon
IV.2.2)Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud
Dato: 09.11.2018
Lokal tid: 12:00
IV.2.4)Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.5)Dato for publisering i Doffin
09.10.2018