The National Museum on Wenceslas Square in Prague has been closed since 2011 while it undergoes a major restoration and refurbishment project.  They are now seeking  contractors for the provision of exhibition fit-out for 2 tenders: (1) Scientific exhibition with themes “Nature” and “Evolution” and (2) Permanent exhibition entitled "History of the 20th Century". The estimated contract values are (1) 105 million CZK (approx. £3,639,582) and (2) 30 million CZK (approx. £1,039,881).

Tender 1:

Czechia-Prague: Exhibition equipment

2019/S 163-400055

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Národní muzeum
00023272
Václavské náměstí 68
Praha 1
115 79
Czechia
Contact person: Mgr. Lukáš Kohout, advokát se sídlem Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město, ČESKÁ REPUBLIKA
Telephone: +420 226521300
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):
Main address: https://www.nm.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/NM

I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title: Realizace stálé přírodovědecké expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ v Historické budově Národního muzea

II.1.2)Main CPV code
39154000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 105 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
39154000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 165
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2019
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/08/2019

Original tender in Czech:

Česko-Praha: Výstavní zařízení

2019/S 163-400055

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Národní muzeum
00023272
Václavské náměstí 68
Praha 1
115 79
Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Kohout, advokát se sídlem Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 226521300
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Kód NUTS: CZ010
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.nm.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/NM

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/NM
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/NM
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Rekreace, kultura a náboženství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název: Realizace stálé přírodovědecké expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ v Historické budově Národního muzea

II.1.2)Hlavní kód CPV
39154000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ v západním křídle 3. a 4. NP Historické budovy Národního muzea dle přiložené Projektové dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky:

a) Realizace interiéru expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ dle Projektové dokumentace:

- realizace a montáž stavební části expozic,

- realizace a montáž elektroinstalace expozice,

- realizace a montáž vitrín, vč. vnitřního osvětlení,

- realizace a montáž výstavního mobiliáře,

- realizace a montáž adjustačních prvků,

- instalace závěsného systému ve výšce nad expozicí pro zavěšení výstavních exponátů,

- vzorkování – zhotovení a předložení funkčního vzorku vybraných prvků z Projektové dokumentace expozice (Příloha č. 3) uvedených v Seznamu funkčních vzorků k odsouhlasení (Příloha č. 9),

- další související dodávky a služby dle Projektové dokumentace.

b) Dokumentace skutečného provedení, dílenská dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 105 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39154000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010
Hlavní místo dodání nebo plnění:
Historická budova Národního muzea na adrese Václavské náměstí 68, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ v západním křídle 3. a 4. NP Historické budovy Národního muzea dle přiložené Projektové dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky:

a) Realizace interiéru expozice s tématem „Příroda“ a „Evoluce“ dle Projektové dokumentace:

- realizace a montáž stavební části expozic,

- realizace a montáž elektroinstalace expozice,

- realizace a montáž vitrín vč. vnitřního osvětlení,

- realizace a montáž výstavního mobiliáře,

- realizace a montáž adjustačních prvků,

- instalace závěsného systému ve výšce nad expozicí pro zavěšení výstavních exponátů,

- vzorkování – zhotovení a předložení funkčního vzorku vybraných prvků z Projektové dokumentace expozice (Příloha č. 3) uvedených v Seznamu funkčních vzorků k odsouhlasení (Příloha č. 9),

- další související dodávky a služby dle Projektové dokumentace.

b) Dokumentace skutečného provedení, dílenská dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 105 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 165
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/09/2019
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/09/2019
Místní čas: 13:15
Místo:
Vinohradská 1, 115 79 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání elektronických nabídek probíhá v souladu s ust. § 109 ZZVZ bez přítomnosti účastníků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
Prohlídka místa plnění proběhne dne 3. 9. 2019. Setkání je ve 15 hodin před vchodem pro návštěvníky u Historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/08/2019

Tender 2:

Czechia-Prague: Exhibition equipment

2019/S 163-400049

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Národní muzeum
00023272
Václavské náměstí 68
Praha 1
115 79
Czechia
Contact person: Mgr. Lukáš Kohout, advokát se sídlem Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město, ČESKÁ REPUBLIKA
Telephone: +420 226521300
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
NUTS code: CZ010
Internet address(es):
Main address: https://www.nm.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/NM

I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ v Nové budově Národního muzea

II.1.2)Main CPV code
39154000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
39154000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 30 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 165
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/09/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/08/2019

Original tender in Czech:

Česko-Praha: Výstavní zařízení

2019/S 163-400049

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Národní muzeum
00023272
Václavské náměstí 68
Praha 1
115 79
Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Kohout, advokát se sídlem Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 - Nové Město, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 226521300
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
Kód NUTS: CZ010
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.nm.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/NM

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/NM
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/profil/NM
I.4)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Rekreace, kultura a náboženství

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název: Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ v Nové budově Národního muzea

II.1.2)Hlavní kód CPV
39154000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Dějiny 20. století“ ve 4. a 5. NP Nové budovy Národního muzea dle přiložené Projektové dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující dodávky:

a) Realizace interiéru expozice s tématem „Dějiny 20. století“ dle Projektové dokumentace:

- realizace stavební části interiéru,

- realizace elektroinstalace expozice,

- realizace vitrín, vč. vnitřního osvětlení,

- realizace výstavního mobiliáře,

- realizace adjustačních prvků,

- instalace závěsného systému k zavěšení exponátů nad expozici,

- realizace interaktivních prvků v expozici,

- další související dodávky a služby, které vyplývají z přiložené Projektové dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 30 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39154000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010
Hlavní místo dodání nebo plnění:
Nová budova Národního muzea na adrese Vinohradská 1, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Dějiny 20. století“ ve 4. a 5. NP Nové budovy Národního muzea dle přiložené Projektové dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky budou následující dodávky:

a) Realizace interiéru expozice s tématem „Dějiny 20. století“ dle Projektové dokumentace:

- realizace stavební části interiéru,

- realizace elektroinstalace expozice,

- realizace vitrín vč. vnitřního osvětlení,

- realizace výstavního mobiliáře,

- realizace adjustačních prvků,

- instalace závěsného systému k zavěšení exponátů nad expozici,

- realizace interaktivních prvků v expozici,

- další související dodávky a služby, které vyplývají z přiložené Projektové dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 30 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 165
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dodavatel v tomto kritériu prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/09/2019
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 23/09/2019
Místní čas: 11:15
Místo:
Vinohradská 1, 115 79 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání elektronických nabídek probíhá v souladu s ust. § 109 ZZVZ bez přítomnosti účastníků.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
Prohlídka místa plnění proběhne dne 3. 9. 2019. Setkání je ve 13 hodin před vchodem pro návštěvníky u Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/08/2019