Museum of Nový Jičín is a group of museums in the Moravian-Silesian Region of the Czech Republic. They are now seeking a contractor for the provision of exhibition fit-out for exhibitions within the project  "Museum of TATRA Cars". The estimated contract value is 16,630,448.90 CZK (approx. £576,498).

Czechia-Ostrava: Museum-exhibition services

2019/S 185-449920

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Moravskoslezský kraj
70890692
28. října 117
Ostrava
70218
Czechia
Contact person: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Telephone: +420 596629503
E-mail: msk@mt-legal.com
NUTS code: CZ080
Internet address(es):
Main address: http://www.msk.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title: Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“

Reference number: 87/2019
II.1.2)Main CPV code
92521100
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 16 630 448.90 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
92521100
31520000
39154000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ080
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 630 448.90 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/10/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech, Slovak

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2019

Original tender in Czech:

Česko-Ostrava: Výstavy v muzeích

2019/S 185-449920

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Moravskoslezský kraj
70890692
28. října 117
Ostrava
70218
Česko
Kontaktní osoba: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Tel.: +420 596629503
E-mail: msk@mt-legal.com
Kód NUTS: CZ080
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.msk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Další informace lze získat na jiné adrese:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
28305043
Bukovanského 30
Ostrava
71000
Česko
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Haroková
Tel.: +420 596629503
E-mail: msk@mt-legal.com
Kód NUTS: CZ080
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.msk.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz/

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)
Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název: Realizace expozic v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“

Spisové číslo: 87/2019
II.1.2)Hlavní kód CPV
92521100
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic včetně montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících prací pro Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 16 630 448.90 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
92521100
31520000
39154000
II.2.3)
Místo plnění
Kód NUTS: CZ080
Hlavní místo dodání nebo plnění:
Budova nacházející se na ulici Areál Tatry v jihozápadní části areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s., která je součástí pozemku parc. č. 1909/47 v k. ú. a obci Kopřivnice.

II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je realizace expozic včetně montáže a instalace dodávaného vybavení a s tím souvisejících prací pro Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci v rámci projektu „Muzeum automobilů TATRA“.

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 16 630 448.90 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v dnech: 90
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683

II.2.14)Další informace
Doba trvání zakázky - do 90 kalendářních dnů od předání vyhrazených prostor k realizaci expozic. Bližší podrobnosti jsou stanoveny zejména v čl. V obchodních podmínek (Příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Splnění požadavku profesní způsobilosti může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s ust. § 228 ZZVZ či certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo certifikátu prokazují splnění požadavků na profesní způsobilost.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/10/2019
Místní čas: 11:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/10/2019
Místní čas: 11:05
Místo:
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, Bukovanského 30, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
Otevírání elektronicky podaných nabídek je v souladu s ust. § 109 ZZVZ neveřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/09/2019